Tuin, park en (land)bouwmachines

Veilig werken met tuin-, park- en landbouwmachines is belangrijk. Waarom?
Veiligheid moet altijd de hoogste prioriteit zijn bij het werken met tuin-, park- en landbouwmachines. Om ervoor te zorgen dat werknemers veilig kunnen werken met bouwmachines, moeten werkgevers de regelmatig inspecteren. De belangrijkste reden hiervoor is dat veel soorten machines die in deze bedrijfstakken worden gebruikt uiterst gevaarlijk kunnen zijn als er niet op de juiste manier mee wordt omgegaan. Zo kunnen zware tractoren aanzienlijk letsel of zelfs de dood veroorzaken als ze verkeerd worden gebruikt. Bovendien kunnen sommige machines door hun omvang moeilijk te manoeuvreren zijn in krappe ruimtes of op beperkte plaatsen, wat tot ongelukken kan leiden als de juiste veiligheidsprocedures niet worden gevolgd.

Waarom een Keuring verplicht is. 
De Arbowet bepaalt dat werkgevers alle redelijke maatregelen moeten nemen om hun werknemers tijdens het werk te beschermen tegen schade. Dit houdt in dat werknemers een passende instructie moeten krijgen, waardoor men weet hoe er met de machines dient gewerkt te worden. 
Tuin-, park- en landbouwmachines vallen onder de richtlijnen van de Nen 3140 arbeidsmiddelen.

Extra attentie: landbouwvoertuigen met registratieplicht zoals tractoren die harder rijden dan 40 km/h
Dienen vanaf het jaar 2021 een APK te ondergaan.
De inspectie heeft betrekking op de Arbo wettelijke keuring en is géén APK.


Welke punten neemt de keurmeester mee tijdens een inspectie? 

  1. Controleer alle bewegende delen op tekenen van slijtage vóór gebruik; vervang versleten onderdelen onmiddellijk indien nodig; - 
  2. Controleer of afschermingen correct zijn gemonteerd; controleer of ze goed vastzitten en niet beschadigd zijn; - Voer visuele controles uit op hydraulische systemen; kijk naar tekenen van olielekkage; 
  3. controleer het drukniveau indien van toepassing; - 
  4. Controleer of alle bedieningselementen correct functioneren vóór gebruik; test de remmen/noodstoppen

Kortom, veilige werkmethoden voor tuin-, park- en landbouwbouwmachines zijn uiterst belangrijk om ongevallen als gevolg van menselijke fouten of mechanische storingen te voorkomen. Alle bedrijven die dergelijke machines bezitten, moeten ervoor zorgen dat ze zich houden aan alle relevante wetgeving rond het gebruik ervan, inclusief het beoordelen van risico's met een RI&E in verband met blootstelling aan trillingen, waar nodig zorgen voor passende persoonlijke beschermingsmiddelen, regelmatige inspecties uitvoeren van alles, van bewegende onderdelen tot hydraulische systemen, veiligheidsvoorzieningen testen, enzovoort. Door dit te doen kunt u helpen uw personeel veilig aan het werk te houden!

Na de keuring?
Na de keuring ontvangt u certificaten van alle gekeurde machines. Met hierbij de bevindingen van de keurmeester. Deze documenten zult u digitaal ontvangen, met hierbij een overzicht van goed en afgekeurde arbeidsmiddelen. tevens ontvangt u een bulkcertificaat fysiek.
Neem hier contact op voor een afspraak.